logo_emans

logo mobiel

logo_zakmes

Berichten met een Label ‘Hoogbegaafd’

Rapport “Heel slim en toch zonder werk” verschenen

Op 4 januari 2017 is mijn onderzoeksrapport “Heel slim en toch zonder werk” verschenen. Het bevat de resultaten van het onderzoek dat ik heb uitgevoerd voor het IHBV.

Het rapport is hier te downloaden. Er was gelijk veel media-aandacht voor het onderzoek.

Voor dit onderzoek zijn een kleine 200 hoogbegaafde volwassenen zonder werk bevraagd over de redenen waarom ze werkloos zijn, de redenen waarom het niet lukt om weer werk te vinden, en wat ze denken nodig te hebben. Er wordt ook gevraagd of ze bij deze redenen een relatie zien met hun hoogbegaafdheid.

In het onderzoek is een aantal redenen (factoren) met betrekking tot het werkloos worden systematisch bevraagd. Uit deze bevraging komt naar voren dat de belangrijkste oorzaak van het in een arbeidsloze situatie raken de persoon zelf is. Daarna komen zaken als aard en niveau van het werk, de leidinggevende en de organisatie. Als werd gevraagd naar de relatie met de eigen hoogbegaafdheid dan is het opvallend dat bij vrijwel alle factoren deze relatie wordt gevoeld door tenminste de helft van de respondenten voor wie deze factor van toepassing is. Blijkbaar is hoogbegaafdheid iets wat in alle aspecten van leven ingrijpt.

Bij de tweede onderzoeksvraag met betrekking tot het niet vinden van nieuw werk, geldt opnieuw dat de belangrijkste factor de persoon zelf is. Andere veelgenoemde factoren zijn de arbeidsmarkt,
de inhoud/aard van het werk, de opleiding en privéomstandigheden. Als er gevraagd wordt in hoeverre hoogbegaafdheid een rol speelt bij de diverse factoren van het niet meer aan het werk komen, dan wordt die hoogbegaafdheid bij alle factoren door veel van de respondenten genoemd. Weer wordt duidelijk, dat hoogbegaafdheid dus een rol speelt bij veel gebieden in het leven van de respondenten. Opvallend is dat bij de factoren sollicitatieprocedures en sollicitatiecommissies de relatie met hoogbegaafdheid sterk wordt gevoeld. Het blijkt dat het vinden van een match met de procedures en commissies vaak niet eenvoudig is voor hoogbegaafden. Een ander thema is onderwijs en diploma’s. Onderwijs en diploma’s zijn op verschillende manieren lastig voor hoogbegaafden.

Als gevraagd werd naar de behoeftes dan noemden de respondenten coaching, uitbreiding van het relevante netwerk en het volgen van een opleiding. Voor wat betreft coaching gaat het naast algemene loopbaan coaching om jezelf leren verkopen en aandachtspunten als zelfkennis, zelfvertrouwen, talenten onderzoeken, faalangst en een eigen bedrijf opstarten. Mogelijk zijn dit specifieke aandachtspunten die bij hoogbegaafden sneller en/of sterker spelen dan bij andere werkzoekenden. In de beantwoording van de vragen herkennen we de uit de literatuur bekende problematieken met betrekking tot hoogbegaafdheid, en dan met name verveling (gebrek aan uitdaging), werkbeleving, gefrustreerd innovatief vermogen, zoeken naar zingeving, communicatieproblemen met collega’s en leidinggevenden, onderpresteren en faalangst, anders zijn, aansluiting missen, eigen talenten niet herkennen, arbeidsconflicten en stress.

In het onderzoek konden de respondenten hun antwoorden ruimschoots toelichten. Daarmee zijn niet alleen kwantitatieve, maar ook kwalitatieve gegevens beschikbaar, wat dit onderzoekeen rijk geïllustreerde onderbouwing geeft van de problematieken en achterliggende mechanismes.